SUBSCRIBE

Đây là dịch vụ đọc sách có thể nhận tin tức và thông tin tài chính qua email. 

Theo dõi tin tức Hyvision System

--
Đồng ý thu thập và xử lý thông tin cá nhân

※ Nội dung thu thập và xử lý thông tin cá nhân

1) Hạng mục
Tên công ty, Tên, Số điện thoại, Email

2) Mục địch thu thập
Đăng ký dịch vụ theo dõi tin tức Hyvision System

3) Thời hạn lưu trữ
Cho đến khi hết hạn dịch vụ hoặc hủy bỏ dịch vụ

Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân như đã đề cập ở trên . Nếu trường hợp bạn không đồng ý,các yêu cầu trực tuyến có thể bị hạn chế.

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.