ABOUT US

Luôn chú trọng phát triển các hệ thống công nghệ trọng tâm và không ngừng đổi mới

công nghệ dựa trên sự sáng tạo ,thách thức, vì lợi ích cộng đồng.

Khai báo Cyber 

--
Đồng ý thu thập và xử lý thông tin cá nhân

※ Nội dung thu thập và xử lý thông tin cá nhân

1) Hạng mục
Họ và tên /Số liên lạc

2) Mục địch thu thập
tư vấn bổ sung và hướng dẫn xử lý kết quả để kiểm tra độ chính xác của nội dung khai báo (cung cấp câu trả lời cho các yêu cầu trực tuyến)

3) Thời hạn lưu trữ
Xóa bỏ ngay sau khi hoàn thành mục tiêu thu thập (Không quá 1 năm)

Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân như đã đề cập ở trên. Nếu bạn không đồng ý, có thể có những hạn chế việc tư vấn bổ sung và hướng dẫn xử lý kết quả về nội khai báo.

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.