CONTACT

Chúng tôi trả lời các câu hỏi khác nhau liên quan đến Hyvision System. 

Đường dẫn

Trung tâm toàn cầu Hyvision

  527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea
  +82-31-735-1573
  +82-31-735-1574
  hyvision@hyvision.co.kr

Online inquiry

Đồng ý thu thập và xử lý thông tin cá nhân

※ Nội dung thu thập và xử lý thông tin cá nhân

1) Hạng mục
Tên công ty, Tên, Số điện thoại, Email

2) Mục đích thu thập
Cung cấp câu trả lời cho các yêu cầu trực tuyến

3) Thời gian lưu trữ
Xóa bỏ ngay sau khi cung cấp câu trả lời cho các yêu cầu trực tuyến(Tối đa 1 năm)

Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân như đã đề cập ở trên. Nếu trường hợp bạn không đồng ý,các yêu cầu trực tuyến có thể bị hạn chế.

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.