Smart ComponentCông nghệ xử lý hình ảnh- điểm xuất phát của Hyvision đã tạo ra bảng lấy hình ảnh ,trở thành cơ sở để tạo ra nhiều công nghệ phái sinh và nhiều thiết bị khác. Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.