Smart Component

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thùImage grabber board

Công nghệ xử lý hình ảnh- điểm xuất phát của Hyvision đã tạo ra bảng lấy hình ảnh ,trở thành cơ sở để tạo ra nhiều công nghệ phái sinh và nhiều thiết bị khác. 


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.