Công nghệ xử lý hình ảnh là điểm khởi đầu cũng là nền tảng trọng tâm của Hyvision System.

IMAGE GRABBER BOARD

VISION CAMERA

VISION ALGORITHM

Công nghệ xử lý tín hiệu là một công nghệ đã được tích lũy trong nhiều năm của Hyvision System. Chúng tôi đã và đang tập trung phát triển bổ sung 3D sensing và đa dạng hóa các tính năng thông minh vào smartphone Camera Modul theo xu hướng của thị trường.

Điều khiển chuyển động là công nghệ của Hyvision System để triển khai hiệu quả và tiên tiến các thiết bị .


Công nghệ xử lý hình ảnh là điểm khởi đầu cũng là nền tảng trọng tâm của Hyvision System.

IMAGE GRABBER BOARD

VISION CAMERA

VISION ALGORITHM
Công nghệ xử lý tín hiệu là một công nghệ đã được tích lũy trong nhiều năm của Hyvision System. Chúng tôi đã và đang tập trung phát triển bổ sung 3D sensing và đa dạng hóa các tính năng thông minh vào smartphone Camera Modul theo xu hướng của thị trường.


Điều khiển chuyển động là công nghệ của Hyvision System để triển khai hiệu quả và tiên tiến các thiết bị .

MULTI-JOINT ROBOT
SCARA ROBOT Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.